Raamatukogu kasutamise eeskiri

JÕHVI VALLAVOLIKOGU
1. KOOSSEISU 38. ISTUNGI MÄÄRUS

Jõhvis     20. märtsil 2008 nr 111

Jõhvi Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja Jõhvi Keskraamatukogu põhimääruse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Jõhvi Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2. Raamatukogu teenused
(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.
(2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on teavikute kojulaenutamise õigus ära võetud.
(3) Lapsi kuni põhikooli lõpetamiseni teenindab üldjuhul lastekirjanduse osakond.
(4) Raamatukogu eriteenused (kopeerimine, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jms) on tasulised. Eriteenuste tasu suuruse kinnitab Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(5) Raamatukogus asuva avaliku internetipunkti kasutamist reguleeritakse vajadusel eraldi eeskirjaga, mille kehtestab raamatukogu direktor oma käskkirjaga.

§ 3. Lugejaks registreerimine
(1) Lugeja käesoleva eeskirja tähenduses on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugejaks registreerimiseks tuleb esitada ID kaart, pass, õpilaspilet või muu isikukoodi ja pildiga kehtiv dokument. Andmebaasis ja lugeja registreerimiskaardil on järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht (postiaadress)
4) telefon ja e-posti aadress;
5) lugejarühm;
(2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja annab registreerimiskaardile allkirja isikuandmete õigsuse ja eeskirja tundmise kohta ning kohustuse kohta seda täita.
(3) Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejapilet. Lugejapiletit võib asendada ID kaart. Lugejapilet on tasuline, hinna kehtestab vallavalitsus.
(4) Lugejapilet peab olema kaasas igakordsel raamatukogu külastamisel. Kaotatud lugejapileti asendamine uuega on tasuline. Lugejapiletit on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks.
(5) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.
(6) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistri järgselt Jõhvi vald või lähtuvalt teaviku väärtusest, võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.
(7) Lugejate ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukogusse. Lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused.

§ 4. Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus
(1) Teavikuid laenutatakse koju raamatukogu kojulaenutusosakonnast ja lastekirjanduse osakonnast lugejapileti või ID kaardi alusel. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.
(2) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikuid võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
(3) Lugeja võib korraga laenutada kuni 10 teavikut, sh. õppe-ja uudiskirjandust kuni 5 teavikut.
(4) Raamatukogu direktoril on õigus muuta oma käskkirjaga laenutavate teavikute arvu ja tagastamistähtaega.
(5) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada 2 korda (ka telefoni või e-posti teel), kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tähtajaks tagastamata teavikute tagastustähtaega ei pikendata.
(6) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu.
(7) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse lugejale telefoni või e-post teel. Kui lugeja 3 päeva jooksul teavikule järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale.
(8) Lugemissaali teavikuid laenutatakse koju 8 kalendripäevaks, välja arvatud perioodika viimast numbrit ja kohalkasutuseks määratud teavikuid. Lugemissaali teavikute tagastamistähtaega saab pikendada 3 korda. Vajalikest materjalidest võib teha koopiaid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.
(9) Lugemissaalist laenutatakse koju 8 kalendripäevaks:
1) ajakirju
2) elektroonilisi ja auviseid (helisalvestised, videod, DVD jms), mille laenutamine toimub vastavalt autoriõiguse seadusele.
(10) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse posti või e-posti teel või teavitab lugejat telefoni teel. Postikulud tasub lugeja.
(11) Kui lugejakirjes on olemas e-posti aadress, saadab laenutusprogramm automaatselt enne tagastamistähtpäeva lugejale teate tagastamistähtpäeva saabumise kohta.
(12) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikuid määratud tähtajaks, peab ta maksma viivist vastavalt käesoleva eeskirja paragrahvis 7 sätestatule. Enne viivise tasumist talle uusi teavikuid ei laenutata.
(13) Lugejalt, kellel pole olnud võimalik raamatuid tagastada ega pikendada nende tagastamistähtaega, ei võeta viivist, kui ta tagastab need järgmise kuu esimesel tööpäeval. Täiendavatest viivisevabadest päevadest teatab raamatukogu koduleheküljel või ajakirjanduse vahendusel.
(14) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse. Koduteenindust võib osutada koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

§ 5. Lugeja õigused
(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) või laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).
(2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, teenustealast nõustamist, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.
(3) Lugejal on õigus kasutada arvutit üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise.
(4) Lugejal on õigus saada igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6. Lugeja kohustused
(1) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima teaviku korrasolekut ja rikkumistest teatama koheselt raamatukogu töötajale. Teavikuid ei tohi lõhkuda, määrida, sodida ega teha neisse kirjutusi.
(2) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.
(3) Keelatud on lugejapileti üleandmine teisele isikule. Lugejapileti kaotamise korral tuleb sellest koheselt teavitada raamatukogu.
(4) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu lugejate andmebaasi kantud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.
(5) Lugeja on kohustatud:
1) tasuma vallavalitsuse sätestatud korras teavikute koju laenutamisel tagatise;
2) teaviku rikkumisel ja juhul, kui teavikut ei ole võimalik sama teavikuga asendada, tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses;
3) tasuma raamatukogu nõudmisel teaviku tähtajaks tagastamata jätmisel viivistasu;
4) täitma ettekirjutused, mis on tehtud käesoleva lõike punktides 2 ja 3 märgitud alustel tähtpäevaks maksmata summade tasumiseks.
(5) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustub seda täitma.

§ 7. Lugeja vastutus
(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.
(2) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,05 euro iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Viivise suuruse kehtestab vallavalitsus koos eriteenuste hindade kehtestamisega.
(3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu teenindusosakonna või haruraamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.
(4) Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3,19 euro juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.
(5) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.
(6) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõiketes 3 ja 4 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutuse õigus ära kuni üheks aastaks. Kojulaenutuse õiguse piiramise tähtaja määrab igakordselt teenindusosakonna juhataja.
(7) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 2, 3 ja 4 nimetatud summade tasumiseks ja toimingute tegemiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.
(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
(9) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 nimetatud pädevuse anda raamatukogule

§ 8. Raamatukogu sisekord
(1) Raamatukogu lugemisalasse on keelatud siseneda üleriietes. Kotid, mis on suuremad kui formaat A4 (30x21cm.) jäetakse hoiule riidehoidu. Raamatukogu ei vastuta lugemisalasse kaasavõetud esemete allesoleku eest.
(2) Raamatukogu külastajad peavad säilitama vaikust ja korda. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid. Keelatud on söömine, joomine, suitsetamine; alkoholi, narkootiliste või toksiliste ainete tarbimine, lärmi tekitamine.
(3) Külastajad peavad alluma raamatukogu töötajate korralekutsuvatele märkustele.
(4) Raamatukogu ruumides on keelatud viibida rulluiskudel, loomadega, jalgratastega või muul teisi lugejaid häirival viisil. Samuti on raamatukogu teenindusruumides keelatud mobiiltelefoni kasutamine ja playeri kuulamine.
(5) Silmnähtavalt määrdunud riietes ja alkoholi- või narkojoobes külastajat ei teenindata.

§ 9. Eeskirja muutmine ja jõustumine
(1) Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitab, teeb selles muudatusi ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.
(2) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 18.04.2002.a. määrus nr 81.
(3) Määrus jõustub 24. märtsil 2008.a.

 

Niina Neglason
Volikogu esimees